منو ها

اولین مراسم دانش آموختگی پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف

1396/05/16
اولین مراسم دانش آموختگی پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 1396/06/29 برگزار خواهد شد.
دانشجویانی که تا تاریخ 96/06/10 موفق به انجام مراحل فارغ التحصیلی خود شده اند می توانند در این برنامه شرکت کنند . آخرین مهلت ثبت نام نیز همین تاریخ است .هر دانشجو مجاز به داشتن 3 میهمان در برنامه خواهد بود .